End Google Tag Manager (noscript)
ИС Админ Про - Информационна система за училищна администрация

За нас

АдминСофт Плюс: Вашият партньор в ефективното управление на училището и класната стая

АдминСофт Плюс, част от групата АдминСофт, е специализирана фирма за разработка и внедряване на софтуер в областта на образованието и обучението. Акцент в работата на фирмата са облачни услуги и иновативни решения за мениджмънт на класната стая, он-лайн платформи за комуникация, мобилни приложения.
Всички продукти се разработват при стпиктно спазване на изискванията на нормативната уредба в образованието и професионалното обучение (ЗПУО, ЗПОО и държавните образователни стандарти) и са напълно интегрирани с Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО).

АдминСофт Плюс се стреми към постоянно подобряване качеството на предлаганите услуги. Фирмата инвестира в развитие на кадрите, внедряване на нужните стандарти и партньорство с международни лидери в сферата на образователния софтуер.
АдминСофт Плюс е сертифицирана по международните стандарти

  • ISO/IEC 9001:2015 „Системи за управление на качеството“
  • ISO/IEC 27001:2013 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията“
  • ISO/IEC 20000-1:2011 „Информационни технологии. Управление на услуги“
Всички данни в ИС АдминПро/АдминДГ/АдминЦПО и платформата АдминПлюс се съхраняват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Внедрента Интегрирана система за управление гарантира качеството и информационната сигурност на дейностите на база на изискванията на поддържаните международни стандарти.
ISO