End Google Tag Manager (noscript)
ИС Админ Про - Информационна система за училищна администрация

ИС АдминПро подпомага ежедневните административни нужди на училищата, като дава възможност за въвеждане и обработка на данни за училището, паралелките, учениците, учителите и учебния план, отпечатване на документи и подаване на данни към МОН. Системата е изцяло интегрирана с НЕИСПУО:

 • Съставяне на Списък-образец № 1 и експорт на данните към МОН;
 • Синхронизиране на данните с Регистъра на движението на учениците;
 • Въвеждане данни за ежемесечните отсъствия на учениците и подаване към модул "Отсъствия" на НЕИСПУО;
 • Съставяне и отпечатване на протоколи, съобщения за записване, служебни бележки и удостоверения;
 • Отпечатване на всички документи за завършен клас и степен на образование и свидетелства за професионална квалификация; прехвърляне на данните към регистъра на дипломи за средно образование;
 • Експорт на данни към софтуерния продукт за обработка на данните за ДЗИ и модул АФД;
В допълнение, АдминПро дава възможност и за:
 • Ежемесечно изпращане на данни за здравно осигуряване на учениците над 18 год. към НАП
 • Въвеждане на допълнителни данни за контакт с родителите и личните лекари на учениците
 • Дефиниране на допълнителни собствени полета за данни в зависимост от спецификата на училището
 • Съставяне на списъци и справки по произволни критерии за учениците, персонала и учебния план
Експортът към уеб-базираната платформа АдминПлюс дава възможност за автоматично пренасяне на всички данни в:
 • Eлектронен дневник АдминПлюс
 • модул Училищна документация
 • модул Съобщения
 • модул Календар на събитията
 • модул aSc - седмично разписание
 • модул Ученически профил - личен картон
ИС АдминПро се разработва от АдминСофт Плюс ООД

Модулът АдминДГ е предназначен за детски градини, като дава възможност за въвеждане и обработка на данни за детската градина, групите, децата и учителите, отпечатване на документи и подаване на данни към МОН. Системата е изцяло интегрирана с НЕИСПУО:

 • Съставяне на Списък-образец № 2 и експорт на данните към МОН
 • Въвеждане данни за ежемесечните отсъствия на децата и подаване към модул "Отсъствия" на НЕИСПУО
 • Съставяне и отпечатване на съобщения за записване и служебни бележки
 • Отпечатване на Удостоверение за завършено предучилищно образование (ном.номер 3-19)
В допълнение, АдминДГ дава възможност и за:
 • Въвеждане на допълнителни данни за децата и родителите
 • Експорт на данните към уеб-базираната платформа АдминПлюс и ползването им в електронния дневник АдминПлюс, модулите за комуникация и календар на събитията
ИС АдминДГ се разработва от АдминСофт Плюс ООД

Модулът АдминЦПО подпомага администрацията в лицензираните Центрове за професионално обучение. Той дава възможност за въвеждане на данни за:

 • провежданите курсове (за професионална квалификация или по част от професията)
 • данни за групите: вид на обучението, рамкова програма, професия и специалност
 • данни за курсистите: учебен план, резултати от обучението
  Поддържа се отпечатването върху бланки на документи със следните номенклатурни номера:
 • 3-54 - Свидетелство за професионална квалификация
 • 3-54В - Свидетелство за валидиране на професионална квалификация
 • 3-37 - Удостоверение за професионално обучение
 • 3-37В - Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия
 • 3-114 - Свидетелство за правоспособност
 • 3-54А - Дубликат на свидетелство за професионална квалификация
 • 3-54Г / 3-54аВ - Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация
Осигурена е възможност за експорт на данните към Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение.

ИС АдминЦПО се разработва от АдминСофт ООД

АдминПлюс - модул "Електронeн дневник" е предназначен за училищното ръководство, учителите, учениците и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за отсъствията и резултатите на учениците, така и за споделяне на тази информация с родителите. Дневникът обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка на данните, вписвани в дневниците за всички групи в предучилищно образование, I – XII клас и групи в ЦДО, както и генериране на документите, изисквани от Наредба №8 за информацията и документацията на МОН.

Дневникът се ползва през Интернет-браузър или през мобилно приложение, достъпно чрез код, предоставен от училището. Достъпът до електронния дневник не е ограничен до училищната мрежа и може да се ползва от домашен компютър или публични мрежи.

АдминПлюс - модул "Електронeн дневник за предучилищно образование" е предназначен за ръководството на детските градини, учителите и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за отсъствията на децата, така и за споделяне на информация за събитията в детската градина с родителите. Дневникът съдържа всички реквизити на хартиения „Дневник на група/подготвителна група“ - обр. 3-5 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 на МОН, като позволява генериране на PDF-документ за архив в края на учебната година.

Дневникът се ползва през Интернет-браузър или през мобилно приложение, достъпно чрез код, предоставен от училището. Достъпът до електронния дневник може да се извършва и от домашен компютър или публични мрежи.

АдминПлюс - модул "Ученически профил" предоставя възможност за попълване на Личен картон обр. 3-51 от Приложение 2 на Наредба № 8, който отговаря изцяло на изискванията на §10 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 8 по отношение на печат и съхранение. Личните картони са изцяло съобразени с изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (вкл. изискванията за генериране, печат и/или съхранение на документите в НЕИСПУО), давайки възможност за пълно заместване на хартиения дневник и хартиените лични картони.

 • Личните картони са процесно ориентирани, за да ви пазят от възможни грешки при попълване на информацията
 • В личния картон могат да се попълват данни за изминали учебни години
 • „Ученически профил (Личен картон)“ може да се използва самостоятелно, както и интегриран с модул "Електронен дневник".

АдминПлюс - Модул „Училищна документация“ е онлайн решение за бързо, лесно и удобно създаване на училищни документи.

Модулът съдържа над 800 документа и е структуриран в три основни раздела:

 • Учебна дейност – документи, необходими за планиране и организация на дейността на училището и за осъществяване на ефективен образователен процес.
 • Административно-стопанска дейност – примерни документи, подпомагащи административната и контролната дейност на директора и неговия екип.
 • Трудовоправни документи – примерни варианти на най-често използваните документи при сключване и прекратяване на трудови договори, длъжностни характеристики и др.
Предимства на модул „Училищна документация“:
 • Интеграция с ИС АдминПро/АдминПлюс – данните за училището, персонала и учениците се зареждат автоматично от ИС АдминПро/АдминПлюс, за да пестите време за ръчното им въвеждане.
 • Онлайн среда – над 800 документа са на Ваше разположение в онлайн среда по всяко време и от всеки компютър.
 • Бързо търсене – търсачката Ви помага бързо да намерите документа, който Ви е необходим.
 • Помощни текстове – помощни текстове Ви насочват в правилното попълване на необходимия документ.
 • Експорт в WORD – всеки документ може да прехвърлите в WORD формат и да коригирате и допълните според спецификите на Вашето училище.
 • Експорт в PDF – създавате архив на всички издадени документи в училището, като ги съхранявате в PDF формат на Вашия компютър.
 • Принтиране – принтирате в неограничен брой копия всеки формуляр.
Модулът е съвместна разработка с РААБЕ България.

АдминПлюс - Модул „Документация за детската градина“ Ви осигурява бързо, лесно и удобно администриране но документи в онлайн среда.

Модулът съдържа над 500 документа и е структуриран в три основни раздела:

 • Организация на дейността – документи, необходими за правилното планиране и регламентиране на дейността на детската градина.
 • Управление – примерни документи, подпомагащи административната и контролната дейност на директора и неговия екип.
 • Трудовоправни документи – документи, използвани при сключване и прекратяване на трудови договори, заявления и заповеди, удължаване на работното време и допълнителни възнаграждения.
Предимства на модул „Документация за детската градина“:
 • Интеграция с ИС АдминДГ/АдминПлюс – данните за детската градина, персонала и децата се зареждат автоматично от ИС АдминДГ/АдминПлюс, за да пестите време за ръчното им въвеждане.
 • Онлайн среда – над 500 документа са на Ваше разположение в онлайн среда по всяко време и от всеки компютър.
 • Бързо търсене – търсачката Ви помага бързо да намерите документа, който Ви е необходим.
 • Помощни текстове – помощни текстове Ви насочват в правилното попълване на необходимия документ.
 • Експорт в WORD – всеки документ може да прехвърлите в WORD формат и да коригирате и допълните според спецификите на Вашата детска градина.
 • Експорт в PDF – създавате архив на всички издадени документи в детската градина, като ги съхранявате в PDF формат на Вашия компютър.
 • Принтиране – принтирате в неограничен брой копия всеки формуляр.
Модулът е съвместна разработка с РААБЕ България.

АдминПлюс - модул "Съобщения" е защитена вътрешна мрежа за обмен на съобщения между учители, ученици, родители и училищна администрация, като не допуска изпращане или получаване на съобщения от лица извън училището / детската градина:

 • Учителите могат да изпращат съобщения до други учители или до учениците, на които преподават
 • Родителите и учениците могат да изпращат съобщения само до класния ръководител или учителите, които преподават на съответния клас
Училищната администрация и учителите могат да използват системата през уеб-базирано или чрез мобилно приложение, а учениците и родителите – само чрез мобилно приложение.

Системата използва въведените данни в платформата АдминПлюс, като автоматично определя групи получатели: учители или ученици от определени класове. Групите могат да се допълват, както и да се съставят нови групи (например ученици от група за извънкласни дейности, пътуващи ученици и др.)

АдминПлюс - модул "Календар на събитията" предоставя възможност на училището и детската градина за въвеждане в структуриран вид информация за всякакви събития :

 • контролни и класни работи
 • консултации, родителски срещи
 • графици за занимания по извънкласни дейности, олимпиади, екскурзии и други
Възможност за достъп на родители и ученици до този календар.

Модулът е част от основния договор за ИС АдминПро/АдминДГ и може да се ползва както интегрирано с електронния дневник, така и самостоятелно.

АдминПлюс - софтуер „aSc Седмично разписание“ е компютърна програма за изготвяне на седмични учебни разписания, разработена от водещата в световен мащаб компания в областта – aSc Applied Software Consultants. Интеграцията на софтуера с ИС АдминПро/АдминПлюс спестява време за ръчно въвеждане на имената на учителите, паралелките, групите и учебните часове.

Предимства на софтуер „aSc Седмично разписание“:

 • Интеграция с ИС АдминПро/АдминПлюс – Предметите, учебните часове, класовете, групите и учителите прехвърляте автоматично от ИС АдминПро/АдминПлюс.
 • Интеграция с електронен дневник АдминПлюс – Готовото седмично разписание прехвърляте автоматично в електронен дневник АдминПлюс.
 • Автоматичен генератор – Автоматичният генератор ще Ви предложи най-доброто седмично разписание, което не само ще отговаря на Вашите критерии, но и ще се хареса на учителите и учениците.
 • Многообразие от функции – Във Вашето училище имате: класове, които са разделени на групи; групи, които трябва да имат часове по едно и също време; блок часове; часове с различна продължителност; часове, които трябва да са в точно определен ден и час; часове, които трябва винаги да са първи или последни; двама преподаватели, които трябва да влязат в един час; учители, които не могат да имат часове всеки ден; само един физкултурен салон, в който често се налага да влизат два класа едновременно… Всички тези въпроси имат решение с „aSc Седмично разписание“.
 • Варианти на седмично разписание – В повечето училища седмичното разписание на учебните часове е различно за първия и втория учебен срок или се изготвя в два седмични варианта, които се редуват. В някои училища учат на две смени, а в други имат целодневна организация на учебния ден. Какъвто и подход да сте избрали за Вашето училище, софтуерът Ви позволява надеждно и лесно да управлявате и тази специфика.
 • Ръчни корекции – Чрез ръчно преместване на часовете може да изчистите и пригодите до най-малката подробност Вашето разписание и да реагирате бързо в случай на налагащи се промени.
 • Печат – Може да принтирате както в черно-бял, така и в цветен вариант каквато справка поискате – разписание за конкретен учител, разписание по класове, разписание по класни стаи, общо разписание и др. Трябва да представите в РЗИ готовото разписание с пълните наименования на учебните предмети и без имената на учителите. Готови сте само с няколко клика!
 • Експорт – Може да прехвърляте разписанието в EXCEL, PDF или HTML формат.

Повече информация за софтуер може да намерите на www.asc.raabebg.com

Модулът се разработва в партньорство с РААБЕ България .

АдминПлюс - модул "Отсъствия" предоставя допълнителна възможност на училището и детската градина за въвеждане на обобщената месечна информация за отсъствията на децата и учениците и генериране на експортен файл към модул "Отсъствия" на НЕИСПУО. Данните могат да се обработват от класните ръководители или лицата с права на администратор чрез он-лайн платформата АдминПлюс, позволяваща едновременната работа на множество потребители.

Модулът е част от основния договор за ИС АдминПро/АдминДГ и е предназначен за училища и детски градини, които не ползват електронен дневник (който осигурява автоматичен експорт на данните за отсъствията).

НОВО! АдминПлюс – модул „Оценяване на персонала“ е софтуерно решение за електронно провеждане на атестирането и определянето на ДТВ за постигнати резултати от труда на персонала.

Модулът съдържа:

„Атестиране“ (от първи срок на уч. 2021/2022 г.):

 • Интеграция с въведените в ИС АдминПро/АдминДГ данни за персонала и нива на потребителски достъп.
 • Извършвате лесно и бързо предварителната подготовка по атестирането на ниво образователна институция.
 • Всеки педагогически специалист се самооценява в защитена електронна среда.
 • Атестационната комисия има бърз достъп до всички документи.
 • Проследимост на целия процес, архив на документите, а при необходимост принтирате и водите документацията и на хартия.

„ДТВ за постигнати резултати от труда на персонала“ (от втори срок на уч. 2021/2022 г.):
 • Интеграция с въведените в ИС АдминПро/АдминДГ данни за персонала и нива на потребителски достъп.
 • Готови за попълване карти за оценка за педагогически специалисти и непедагогически персонал по длъжности.
 • Набор от примерни критерии за отделните длъжности със скала за оценка.
 • Автоматично изчисляване на резултатите.
 • Проследимост на целия процес, архив на документите, а при необходимост принтирате и водите документацията и на хартия.

Модулът се разработва в партньорство с РААБЕ България .