End Google Tag Manager (noscript)
ИС Админ Про - Информационна система за училищна администрация

Модул „Списък-образец“ на платформата АдминПлюс Работа в позната и подобрена среда!
Интеграция с новата НЕИСПУО!
Всички институции в системата на образованието (училища, детски градини, ЦСОП, ЦПЛР) ще могат да изготвят Списък-образец.
Модул „Списък-образец“ предлага всички функционалнисти на ИС АдминПро/АдминДГ/АдминО/АдминОС при въвеждане на данните за текущата учебна година и ще ги замени изцяло.
Модулът отговаря на всички нормативни изисквания и е напълно интегриран с новата НЕИСПУО. Като част от платформата АдминПлюс, ще разполагате с необходима информация за Списък-образец и дневници на едно място, без да е необходима промяна във вече изградените процеси на работа.

АдминПлюс - модул "Електронeн дневник" е предназначен за училищното ръководство, учителите, учениците и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за отсъствията и резултатите на учениците, така и за споделяне на тази информация с родителите. Дневникът обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка на данните, вписвани в дневниците за всички групи в предучилищно образование, I – XII клас и групи в ЦДО, както и генериране на документите, изисквани от Наредба № 8 за информацията и документацията на МОН. Изцяло отговаряме на изискванията на Приложение 1а (за училищата, ЦПЛР и ЦСОП) от правилата за изпълнение на Националната програма „Информационни комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование“.

Електронният дневник на АдминПлюс е синхронизиран с НЕИСПУО и поддава данните, изисквани от Наредба 8/2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование.

АдминПлюс - модул "Електронeн дневник за предучилищно образование" е предназначен за ръководството на детските градини, учителите и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за присъствия/отсъствия на децата, така и за споделяне на информация за събитията в детската градина с родителите. Дневникът съдържа всички реквизити на хартиения „ Дневник на група за предучилищно образование“ - обр. 3-5 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 на МОН, като позволява генериране на PDF-документ за архив в края на учебната година. Изцяло отговаряме на изискванията на Приложение 1б (за детски градини) от правилата за изпълнение на Националната програма „Информационни комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование“.

Електронният дневник на АдминПлюс е синхронизиран с НЕИСПУО и поддава данните, изисквани от Наредба 8/2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование.

АдминПлюс - модул "Ученически профил" предоставя възможност за попълване на Личен картон обр. 3-51 от Приложение 2 на Наредба № 8, който отговаря изцяло на изискванията на §10 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 8 по отношение на печат и съхранение. Личните картони са изцяло съобразени с изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (вкл. изискванията за генериране, печат и/или съхранение на документите в НЕИСПУО), давайки възможност за пълно заместване на хартиения дневник и хартиените лични картони.

 • Личните картони са процесно ориентирани, за да ви пазят от възможни грешки при попълване на информацията
 • В личния картон могат да се попълват данни за изминали учебни години
 • „Ученически профил (Личен картон)“ може да се използва самостоятелно, както и интегриран с модул "Електронен дневник".

Модул „Училищна документация“ Ви осигурява бързо, лесно и удобно администриране на документи в електронна среда.

Модулът съдържа над 800 документа и е структуриран в три основни раздела:

 • Учебна дейност – документи, необходими за планиране и организация на дейността на училището и за осъществяване на ефективен образователен процес.
 • Административно-стопанска дейност – примерни документи, подпомагащи административната и контролната дейност на директора и неговия екип.
 • Трудовоправни документи – примерни варианти на най-често използваните документи при сключване и прекратяване на трудови договори, длъжностни характеристики и др.
Предимства на модул „Училищна документация“:
 • Автоматично зареждане на данните, въведени в НЕИСПУО за Списък-образеца на училището – данните за училището, персонала и учениците се зареждат автоматично, за да пестите време за ръчното им въвеждане.*
 • Актуализиране – документите съдържат съответните нормативни основания и се актуализират след промени в нормативната уредба и обнародването им в Държавен вестник.
 • Онлайн среда – над 800 документа са на ваше разположение в онлайн среда по всяко време и от всеки компютър.
 • Бързо търсене – търсачката Ви помага бързо да намерите документа, който Ви е необходим.
 • Експорт в WORD – всеки документ може да прехвърлите в WORD формат и да коригирате и допълните според спецификите на Вашето училище.
 • Експорт в PDF – създавате архив на всички издадени документи в училището, като ги съхранявате в PDF формат на Вашия компютър.
 • Принтиране– принтирате в неограничен брой копия всеки формуляр.

Софтуерът е подходящ и за ЦСОП.

Модулът се разработва в партньорство с РААБЕ България .
* След като МОН разреши на външните доставчици да получават данни от НЕИСПУО.

Модул „Документация за детската градина“ Ви осигурява бързо, лесно и удобно администриране но документи в онлайн среда.

Модулът съдържа над 500 документа и е структуриран в три основни раздела:

 • Организация на дейността – документи, необходими за правилното планиране и регламентиране на дейността на детската градина.
 • Управление – примерни документи, подпомагащи административната и контролната дейност на директора и неговия екип.
 • Трудовоправни документи – документи, използвани при сключване и прекратяване на трудови договори, заявления и заповеди, удължаване на работното време и допълнителни възнаграждения.
Предимства на модул „Документация за детската градина“:
 • Автоматично зареждане на данните, въведени в НЕИСПУО за Списък-образеца на детската градина – данните за детската градина, персонала и децата се зареждат автоматично, за да пестите време за ръчното им въвеждане.*
 • Актуализиране – документите съдържат съответните нормативни основания и се актуализират след промени в нормативната уредба и обнародването им в Държавен вестник.
 • Онлайн среда – над 500 документа са на Ваше разположение в онлайн среда по всяко време и от всеки компютър.
 • Бързо търсене – търсачката Ви помага бързо да намерите документа, който Ви е необходим.
 • Помощни текстове – помощни текстове Ви насочват в правилното попълване на необходимия документ.
 • Експорт в WORD – всеки документ може да прехвърлите в WORD формат и да коригирате и допълните според спецификите на Вашата детска градина.
 • Експорт в PDF – създавате архив на всички издадени документи в детската градина, като ги съхранявате в PDF формат на Вашия компютър.
 • Принтиране – принтирате в неограничен брой копия всеки формуляр.
Модулът се разработва в партньорство с РААБЕ България .
* След като МОН разреши на външните доставчици да получават данни от НЕИСПУО.

АдминПлюс - модул Съобщения е защитена вътрешна мрежа за обмен на съобщения между учители, ученици, родители и училищна администрация, като не допуска изпращане или получаване на съобщения от лица извън училището / детската градина:

 • Учителите могат да изпращат съобщения до други учители или до учениците, на които преподават
 • Родителите и учениците могат да изпращат съобщения само до класния ръководител или учителите, които преподават на съответния клас
Училищната администрация, учители, ученици и родители могат да използват системата през уеб-базирано приложение.

Известия могат да се изпращат до потребителите, след като предварително сте създали групи, в които ще се получават съобщенията (например ученици от група за извънкласни дейности, пътуващи ученици и др.)

Също така можете да изпращате директно съобщение до избран от Вас потребител.

Модулът е без допълнително заплащане и може да се използва както интегрирано с електронния дневник, така и самостоятелно при абонамент за поне един от платените модули на платформата.

АдминПлюс - модул "Календар на събитията" предоставя възможност за работа (въвеждане, редактиране, публикуване, изтриване) със събития:

 • класна работа
 • контролна работа
 • родителска среща
 • консултация
Администраторът може лесно и удобно да публикува конкретно събитие или групово да публикува събития от определен вид.

Въведените събития могат да бъдат преглеждани и от учениците и родителите през техните профили в модул "Ученик/Родител"!

Модулът е без допълнително заплащанеи може да се използва както интегрирано с електронния дневник, така и самостоятелно при абонамент за поне един от платените модули на платформата.

Софтуер „aSc Седмично разписание“ е компютърна програма за изготвяне на седмични учебни разписания, разработена от водещата в световен мащаб компания в областта – aSc Applied Software Consultants.

Предимства на софтуер „aSc Седмично разписание“:

 • Автоматично прехвърляне на данните, въведени в НЕИСПУО за Списък-образеца на училището – пестите време за ръчно въвеждане на предметите, учебните часове, класовете, групите и учителите.*
 • Интеграция с електронен дневник АдминПлюс – готовото седмично разписание прехвърляте автоматично в модул „Електронен дневник“ на платформата АдминПлюс.
 • Автоматичен генератор – автоматичният генератор ще ви предложи най-доброто седмично разписание, което не само ще отговаря на вашите критерии, но и ще се хареса на учителите и учениците.
 • Многообразие от функции – във вашето училище имате: класове, които са разделени на групи; групи, които трябва да имат часове по едно и също време; блок часове; часове с различна продължителност; часове, които трябва да са в точно определен ден и час; часове, които трябва винаги да са първи или последни; двама преподаватели, които трябва да влязат в един час; учители, които не могат да имат часове всеки ден; само един физкултурен салон, в който често се налага да влизат два класа едновременно… всички тези ситуации имат решение с „aSc Седмично разписание“.
 • Варианти на седмично разписание – в повечето училища седмичното разписание на учебните часове е различно за първия и втория учебен срок или се изготвя в два седмични варианта, които се редуват; в някои училища учат на две смени, а в други имат целодневна организация на учебния ден; какъвто и подход да сте избрали за вашето училище, софтуерът ви позволява надеждно и лесно да управлявате и тази специфика.
 • Ръчни корекции – чрез ръчно преместване на часовете можете да изчистите и пригодите до най-малката подробност вашето разписание и да реагирате бързо в случай на налагащи се промени.
 • Печат – можете да принтирате както в черно-бял, така и в цветен вариант каквато справка поискате: разписание за конкретен учител, разписание по класове, разписание по класни стаи, общо разписание и др., а когато дойде време да представите в РЗИ готовото разписание с пълните наименования на учебните предмети и без имената на учителите, вие сте готови само с няколко клика.
 • Експорт – можете да прехвърляте разписанието в EXCEL, PDF или HTML формат.

Софтуерът е подходящ и за ЦСОП.

Модулът се разработва в партньорство с РААБЕ България .
Повече информация за софтуер може да намерите на www.asc.raabebg.com


* След като МОН разреши на външните доставчици да получават данни от НЕИСПУО.

Модул „Оценяване на персонала“ е софтуерно решение за извършване в електронна среда на процесите по:

 • Атестиране на педагогическите специалисти по Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 • Определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.
Модулът използва данните за персонала, въведени в НЕИСПУО за Списък-образеца на институцията.* Предимства на функционалност „Атестиране“ :
 • Лесна и бърза предварителна подготовка по атестирането на педагогическите специалисти на ниво образователна институция.
 • Примерни текстове за допълнителните 5 критерия от областите на професионална компетентност и заповед за утвърждаването им.
 • Примерна заповед за определяне на атестационна комисия.
 • Всеки педагогически специалист се самооценява в защитена електронна среда и вижда само своята атестационна карта.
 • Атестационната комисия има бърз достъп до всички документи.
 • Всеки член от атестационната комисия оценява в електронна среда подлежащите на атестиране.
 • Крайната оценка се изчислява автоматично.
 • Проследимост на целия процес, архив на документите, а при необходимост отпечатване и водене на документацията и на хартия.
Предимства на функционалност „ДТВ за постигнати резултати от труда на персонала“ :
 • Електронно оценяване на постигнатите резултати от труда на педагогическия и непедагогическия персонал.
 • Библиотека с примерни показатели и критерии по длъжности.
 • Примерни заповеди за определяне на комисия и за утвърждаване на показатели, критерии и брой точки за оценяване.
 • Автоматично зареждане на данните за персонала и изчисляване на резултатите.
 • Проследимост на целия процес, архив на документите, а при необходимост отпечатване и водене на документацията и на хартия.

Модулът се разработва в партньорство с РААБЕ България .
* След като МОН разреши на външните доставчици да получават данни от НЕИСПУО.

АдминПлюс - модул "Отсъствия" предоставя допълнителна възможност на училището и детската градина за въвеждане на обобщената месечна информация за отсъствията на децата и учениците и генериране на експортен файл към новата НЕИСПУО. Данните могат да се обработват от класните ръководители или лицата с права на администратор през платформата АдминПлюс, позволяваща едновременната работа на множество потребители.Модулът е без допълнително заплащане и може да се използва както интегрирано с електронния дневник, така и самостоятелно при абонамент за поне един от платените модули на платформата.

Модулът АдминЦПО подпомага администрацията в лицензираните Центрове за професионално обучение. Той дава възможност за въвеждане на данни за:

 • провежданите курсове (за професионална квалификация или по част от професията)
 • данни за групите: вид на обучението, рамкова програма, професия и специалност
 • данни за курсистите: учебен план, резултати от обучението
  Поддържа се отпечатването върху бланки на документи със следните номенклатурни номера:
 • 3-54 - Свидетелство за професионална квалификация
 • 3-54В - Свидетелство за валидиране на професионална квалификация
 • 3-37 - Удостоверение за професионално обучение
 • 3-37В - Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия
 • 3-114 - Свидетелство за правоспособност
 • 3-54А - Дубликат на свидетелство за професионална квалификация
 • 3-54Г / 3-54аВ - Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация
Осигурена е възможност за експорт на данните към Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение.

ИС АдминЦПО се разработва от АдминСофт ООД