ИС Админ Про - Информационна система за училищна администрация

ИС АдминПро подпомага ежедневните административни нужди на училищата, като дава възможност за въвеждане и обработка на данни за училището, паралелките, учениците, учителите и учебния план, отпечатване на документи и подаване на данни към МОН. Системата е изцяло интегрирана с НЕИСПУО:

 • Съставяне на Списък-образец № 1 и експорт на данните към МОН;
 • Синхронизиране на данните с Регистъра на движението на учениците;
 • Въвеждане данни за ежемесечните отсъствия на учениците и подаване към модул "Отсъствия" на НЕИСПУО;
 • Съставяне и отпечатване на протоколи, съобщения за записване, служебни бележки и удостоверения;
 • Отпечатване на всички документи за завършен клас и степен на образование и свидетелства за професионална квалификация; прехвърляне на данните към регистъра на дипломи за средно образование;
 • Експорт на данни към софтуерния продукт за обработка на данните за ДЗИ и модул АФД;
В допълнение, АдминПро дава възможност и за:
 • Ежемесечно изпращане на данни за здравно осигуряване на учениците над 18 год. към НАП
 • Въвеждане на допълнителни данни за контакт с родителите и личните лекари на учениците
 • Дефиниране на допълнителни собствени полета за данни в зависимост от спецификата на училището
 • Съставяне на списъци и справки по произволни критерии за учениците, персонала и учебния план
Експортът към уеб-базираната платформа АдминПлюс дава възможност за автоматично пренасяне на всички данни в електронния дневник АдминПлюс, модулите за комуникация и календар на събитията, както и използването им за съставяне на седмично разписание.

Модулът АдминДГ е предназначен за детски градини, като дава възможност за въвеждане и обработка на данни за детската градина, групите, децата и учителите, отпечатване на документи и подаване на данни към МОН. Системата е изцяло интегрирана с НЕИСПУО:

 • Съставяне на Списък-образец № 2 и експорт на данните към МОН
 • Въвеждане данни за ежемесечните отсъствия на децата и подаване към модул "Отсъствия" на НЕИСПУО
 • Съставяне и отпечатване на съобщения за записване и служебни бележки
 • Отпечатване на Удостоверение за завършено предучилищно образование (ном.номер 3-19)
В допълнение, АдминДГ дава възможност и за:
 • Въвеждане на допълнителни данни за децата и родителите
 • Експорт на данните към уеб-базираната платформа АдминПлюс и ползването им в електронния дневник АдминПлюс, модулите за комуникация и календар на събитията

Модулът АдминЦПО подпомага администрацията в лицензираните Центрове за професионално обучение. Той дава възможност за въвеждане на данни за:

 • провежданите курсове (за професионална квалификация или по част от професията)
 • данни за групите: вид на обучението, рамкова програма, професия и специалност
 • данни за курсистите: учебен план, резултати от обучението
Въведените данни се използват за отпечатване на издадените документи:
 • Свитетелство за професионална квалификация
 • Удостоверение за професионално обучение

Осигурена е възможност за експорт на данните към Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Модулът „Комуникации“ е защитена вътрешна мрежа за обмен на съобщения между учители, ученици, родители и училищна администрация, като не допуска изпращане или получаване на съобщения от лица извън училището / детската градина:

 • Учителите могат да изпращат съобщения до други учители или до учениците, на които преподават
 • Родителите и учениците могат да изпращат съобщения само до класния ръководител или учителите, които преподават на съответния клас
Училищната администрация и учителите могат да използват системата през уеб-базирано или чрез мобилно приложение, а учениците и родителите – само чрез мобилно приложение.

Системата използва въведените данни в платформата АдминПлюс, като автоматично определя групи получатели: учители или ученици от определени класове. Групите могат да се допълват, както и да се съставят нови групи (например ученци от група за извънкласни дейности, пътуващи ученици и др.)

Електронният дневник АдминПлюс е предназначен за училищното ръководство, учителите, учениците и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за отсъствията и резултатите на учениците, така и за споделяне на тази информация с родителите. Дневникът обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка на данните, вписвани в дневниците за всички групи в предучилищно образование, I – XII клас и групи в ЦДО, както и генериране на документите, изисквани от Наредба №8 за информацията и документацията на МОН.

Информацията в електронния дневник се въвежда от учителите и класните ръководители на базата на техни индивидуални профили. От началото на втория срок на учебната 2019/2020 година ще могат да бъдат водени в електронен вид всички лични картони на учениците, включително с въвеждане на информацията от предишни години. Дневникът се ползва през Интернет-браузър или през мобилно приложение, достъпно чрез код, предоставен от училището. Достъпът до електронния дневник не е ограничен до училищната мрежа и може да се ползва от домашен компютър или публични мрежи.

Електронният дневник за предучилищно образование АдминПлюс е предназначен за ръководството на детските градини, учителите и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за отсъствията на децата, така и за споделяне на информация за събитията в детската градина с родителите. Дневникът съдържа всички реквизити на хартиения „Дневник на група/подготвителна група“ - обр. 3-5 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 на МОН, като позволява генериране на PDF-документ за архив в края на учебната година.

Информацията в дневника се въвежда от учителите на групите на базата на техни индивидуални профили. Дневникът се ползва през Интернет-браузър или през мобилно приложение, достъпно чрез код, предоставен от училището. Достъпът до електронния дневник може да се извършва и от домашен компютър или публични мрежи.

Модулът „Училищна документация“ позволява генериране на примерни заповеди, договори и други документи, с използване на данните за училището, учениците и персонала, въведени в АдминПро/АдминПлюс.

Модулът предоставя над 550 примерни документа, които могат да бъдат адаптирани за нуждите на училището. Документите могат да бъдат експортирани в DOC или PDF формат и съхранени за архив и по-нататъшна обработка.

Модулът е съвместна разработка с РААБЕ България

Модулът „Документация за детската градина“ позволява генериране на примерни заповеди, договори и други документи, с използване на данните за детската градина, децата и персонала, въведени в АдминДГ/АдминПлюс.

Модулът предоставя над 480 примерни документа, които могат да бъдат адаптирани за нуждите на детската градина. Документите могат да бъдат експортирани в DOC или PDF формат и съхранени за архив и по-нататъшна обработка.

Модулът е съвместна разработка с РААБЕ България

Модулът "Съставяне на седмично разписание" дава възможност за автоматизирано съставяне на седмично разписание на базата на данните за паралелките, преподавателите и учебния план, въведени в ИС АдминПро, като допълнително може да бъде въведена информация за класните стаи или да бъдат определени допълнителни условия. Съставеното седмично разписание се интегрира автоматично в електронния дневник АдминПлюс.

Седмичното разписание се съставя чрез интегрирания към платформата модул aSc Седмично разписание, разработка на водещата в световен мащаб компания в областта - aSc Applied Software Consultants.

Модулът се разработва в партньорство с РААБЕ България.

Модулът "Електронни образователни ресурси" предлага повече от 20 000 образователни ресурса (видео, аудио, интерактивни демонстрации и др.) за ученици от I до VII клас, свързани с конкретния предмет, клас и тематична област. Електронните образователни ресурси могат да се ползват както интегрирано с електронния дневник (достъпни от основния екран на дневника за часа), така и самостоятелно.

Модулът включва и он-лайн тестове, предназначени за учениците от IV и VII клас, които осигуряват богат набор от упражнения и задачи в многобройни варианти, както и автоматична проверка на резултатите.

Модулът се разработва в сътрудничество с КЛЕТТ България.

Модулът "Календар на събитията" предоставя възможност на училището и детската градина за въвеждане в структуриран вид информация за всякакви събития (родителски срещи, класни и контролни работи, графици за занимания по извънкласни дейности, олимпиади, екскурзии и други) и и за нейното споделяне с учители, родители и ученици.

Модулът е част от основния договор за ИС АдминПро/АдминДГ и може да се ползва както интегрирано с електронния дневник, така и самостоятелно.

Модулът "Отсъствия" предоставя допълнителна възможност на училището и детската градина за въвеждане на обобщената месечна информация за отсъствията на децата и учениците и генериране на експортен файл към модул "Отсъствия" на НЕИСПУО. Данните могат да се въвеждат от класните ръководители или технически лица чрез он-лайн платформата АдминПлюс, позволяваща едновременната работа на множество потребители.

Модулът е част от основния договор за ИС АдминПро/АдминДГ и е предназначен за училища и детски градини, които не ползват електронен дневник (който осигурява автоматичен експорт на данните за отсъствията).